Kornerup-koncernen (efterfølgende benævnt koncernen) arbejder målrettet inden for en bæredygtig udvikling i bygge- og ejendomsbranchen.

Koncernen er bevidst om brugen af værktøjer inden for bæredygtighed og de dokumentationskrav, som følger i relation til de tiltag, der iværksættes. Det forpligter i forhold til at udvikle målsætninger for samtlige forretningsenheder, der kan omsættes til handlingsplaner, der ikke blot bliver ved intensionen, men også skaber reel værdi i et bæredygtigt perspektiv.

Koncernens sigte udspringer af bevidstheden om, at byggebranchen står for en væsentlig udledning af CO2, samt at branchen er ansvarlig for en betydelig del af verdens stigende ressourceforbrug.

Koncernen har med udgangspunkt i FN’s verdensmål udarbejdet en strategi og tilhørende handlingsplaner, der skal sikre, at forventede krav overholdes, og iværksatte tiltag efterleves.

Koncernen har igangsat tiltag grupperet i tre indsatsområder:

 • Miljømæssig bæredygtighed
 • Social bæredygtighed
 • Forretningsetik.

 • MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

  Koncernen har ambitioner om at bidrage til implementering og udvikling af nye og miljøvenlige tiltag for bygge- og anlægsprojekter samt ejendomsdrift - f.eks. fra brug af certificeret træ til aflevering af byggeri i høj kvalitet og med lang levetid.

  Koncernen har etableret en intern materialedatabase, som indbefatter produkter, materialer og øvrigt, der kan inspirere til løsninger omkring nedsættelse af CO2-udledning og efterlevelse af krav til LCA-beregninger samt CO2-grænse-værdier i Bygningsreglementet.


  TILTAG OG PRAKSIS:

 • Affaldssortering med opgørelse over genanvendelse

  Affaldsnøgletal fra koncernen indrapporteres og anvendes til at udregne genanvendelsesprocent. Koncernen har ikke tidligere indsamlet disse data, hvorfor tiltaget tager afsæt i 2023.

  Ved opstart af entrepriser indgås der aftale med leverandøren om en returordning for spild og restmateriale. Yderligere indgås der aftaler med leverandøren om reduktion af emballagemængder og indsamling til genbrug.

 • Registrering og reducering af ressourceforbrug

  Koncernen har i 2022 udelukkende anvendt strøm fra dansk sol- og vindenergi. Initiativet fortsættes og suppleres af energibesparende tiltag.

  Løbende kontrol af energi- og vandforbrug skal bidrage til en plan for forbedringer og optimering.

  På entrepriser inddrages alle parter for at skabe fælles ansvar for det samlede ressourceforbrug.

 • Mindske emissionsudledning

  Maskiner og værktøj på fossile brændstoffer mindskes, og eldrevet materiel skal om muligt benyttes fremadrettet. 

 • Minimere antallet af kemikalier

  Der tages afsæt i substitutionsprincippet, og der udvælges materialer og produkter med miljømærkning eller deklarationer, så udledning og påvirkning fra farlige stoffer minimeres.


  SOCIAL BÆREDYGTIGHED

  koncernens selskaber har en mangeårig tradition for at fastholde medarbejdere igennem et helt arbejdsliv og iværksætter løbende initiativer, der understøtter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

  Koncernen har ambitioner om at rekruttere unge mennesker til byggebranchen. For at skabe et bredere kendskab til byggebranchens udvikling og muligheder opfordres bygherrer i samarbejde med EK til at afholde arrangementer med ”åbent hus” og guidet tur på byggepladser, hvor bl.a. det gode håndværk fremvises.

  Derudover iværksættes der i 2023 en række tiltag på koncernens entrepriser med opfordring til at ansætte ufaglært arbejdskraft for at løfte det sociale ansvar. Arbejdsopgaverne vil blive tilpasset den enkeltes kompetenceniveau og kan omfatte byggepladsarbejde, rengøring m.v.


  TILTAG OG PRAKSIS:

 • Lærlinge - et attraktivt uddannelsessted

  Lærlinge bliver fra ansættelse og igennem deres uddannelse involveret i indsatsen for at forebygge ulykker og nedslidning og vejledes i, hvordan de kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

  Der afholdes årlige MUS-samtaler for lærlinge. Samtalerne sætter fokus på trivsel, arbejdsmiljø, faglig udvikling og uddannelsesmål.

  Koncernens lærlingeudvalg har med forankring i øverste ledelse indført halvårlige lærlingemøder med et fagligt og socialt sigte.

 • Diversitet - mangfoldighed og ligestilling

  Koncernen arbejder for at fastholde en inkluderende kultur, hvor alle - uanset køn, religion og etnicitet - får et langvarigt arbejdsliv præget af respekt og lydhørhed.

  Kulturen tager sit afsæt i koncernens politikker for ligestilling og kønsmæssig sammensætning, som bidrager til, at koncernens talentmasse kommer i spil til samtlige ledelsesniveauer.

 • Kompetenceudvikling - uddannelse og vidensdeling

  Internt i koncernen afholdes temamøder om f.eks. CLT-byggeri, entrepriseret og brandkrav. Hertil afholdes fagkurser, undervisning i it-programmer og kurser i projekt- og økonomistyring.


  Nyansatte byggeledere gennemfører et flerårigt uddannelsesforløb med afsæt i en intern uddannelsesplan.

  Der er stort fokus på sidemandsoplæring fra erfarne projektchefer og entrepriseledere, og uanset anciennitet tilbydes eksterne kurser indenfor relevante emner, der kan løfte den ansattes faglige udvikling.


  FORRETNINGSETIK

  Koncernen stiller krav om økonomisk gennemsigtighed, og medarbejdere bliver ved ansættelse vejledt bl.a. indenfor konkurrenceret.

  Koncernen er bevidst om den indvirkning, som byggebranchens handlinger eller mangel på samme kan medføre for mennesker og miljø. Værdikæderne kan være komplekse og give udfordringer i forhold til at sikre ansvarlig produktion i alle led.

  Omfanget af produkter, hvortil koncernen stiller skærpede dokumentationskrav i forhold til produktionskæden, øges fra 2023.


  TILTAG OG PRAKSIS:

 • Nultolerance overfor korruption og bestikkelse i koncernens selskaber

 • Juridisk bindende krav til samarbejdspartnere bl.a. gennem koncernens betingelser for underentreprenører og leverandører (EKB) og betingelser for rådgivere (EKBR)

  I koncernens betingelser er underentreprenører forpligtet til dokumentere, at håndværkere er dækket af eller følger relevante danske forbunds overenskomster, samt at disse overenskomster overholdes i praksis.

  Hertil kræves dokumentation for, at alle ansatte beskæftiget i Danmark har arbejdstilladelse og ansættelsesforhold, som er gældende for den aktuelle lokalitet iht. ILO-konvention nr. 94 - ligesom der er krav til øvrige ILO-konventioner samt overholdelse af lærlingeklausul.

 • Hindre økonomiske handlinger for egen vinding

  Koncernens ledelse har fra tilbudsfasen indgående kendskab til de enkelte entreprisers økonomi. Minimum ved hvert kvartal evaluerer ledelsen og den projektansvarlige den enkelte entreprises økonomiske forløb, hvormed ledelsen får en omfattende redegørelse og fuld gennemsigtighed.

 • Whistleblowerordning indføres i 2023.

  Den bæredygtige udvikling stiller krav om et højt ambitionsniveau, og gennem de tre indsatsområder miljø, social bæredygtighed og forretningsetik vil koncernen skabe en bred indsats, en fokuseret retning og en fælles forståelse for den bæredygtige udvikling blandt koncernens interessenter.