EEK har i foråret 2019 færdiggjort renoveringen af to gymnastiksale på Katrinedals Skole i Vanløse. Gymnastiksalene er nu blevet indstillet til RENOVER prisen 2019. I indstillingen er bl.a. følgende fremhævet:

En gennemgribende renovering af to bevaringsværdige gymnastikbygninger på Katrinedals Skole i Vanløse har på smukkeste vis opfyldt ønsket om tidssvarende musik- og bevægelsesfaciliteter uden at gå på kompromis med miljø og oprindeligt udtryk.

De to fritstående gymnastikbygninger på Katrinedals Skole, er tegnet af Kaj Gottlob og opført i 1934. Begge bygninger er klassificeret som særlig bevaringsværdige med høj bevaringsværdi, men fremstod før renoveringen total nedslidte, da de ikke havde været vedligeholdt siden opførelsen. Omfattende renovering var derfor nødvendig for at undgå yderligere skader på bygningsdele og for at bringe de to bygningskroppe op til nutidig standard, der ville muliggøre fortsat brug for skolens elever. Grundet den høje bevaringsværdi er bygningernes ydre fremtoning fuldstændig bevaret, mens de indre funktioner er ændret og udviklet, så bygningerne har fået nyt liv.

NYE MULIGHEDER
De to gymnastikbygninger er opført i en tid, hvor piger og drenge lavede gymnastik hver for sig – som en pigesal og en drengesal. Gennem renoveringen er pigesalen omdannet til bevægelsessal for dans, yoga m.v., og der er etableret gymnastikfaciliteter som ribber, tov og bomme. Drengesalen er blevet delt op i to dele med en lydisoleret væg. I den ene ende er der lavet dramasal og etableret lys-rig til koncerter og forestillinger, mens den anden ende er blevet omdannet til musiklokale.

I forbindelse med renoveringen er alle installationer udskiftet, og der er i den forbindelse lagt el ud i gulvene, så salene også kan bruges i forbindelse med eksamens- og prøvesituationer. I begge bygninger er omklædningsrummene ændret for at skabe mere bruseplads og separat læreromklædning, ligesom der i begge bygninger er arbejdet indgående med at skabe optimale akustiske forhold.

MILJØRENOVERING
Der blev i starten af projektet udarbejdet en miljørapport, der angav, at stort set alle indvendige overflader var forurenede med tungmetaller og PCB, samt at den udvendig facadebeklædning ligeledes var asbestholdig. Alle indvendige overflader og bølgeeternitbeklædning af asbestcement måtte derfor skiftes. Murværket fremstod fuldmuret og uden isolering. Endvidere var facaden muret ned under terræn, hvilket gav opstigende fugt – for at modvirke dette blev der derfor etableret dræn hele vejen rundt om bygningerne. For at opfylde moderne isoleringskrav og bevaringskrav er murværk efterisoleret indvendigt, så facadeudtryk er bevaret. Alle fuger er kradset ud, og 5.000 ødelagte teglsten, eternitbeklædning, vinduesbånd og tag er ligeledes udskiftet.

Den omfattende forurening med miljøskadelige stoffer samt bygningernes høje bevaringsværdi har stillet store krav til hele projektets udførelse, men med renoveringen har begge gymnastiksale fået nyt liv og lever nu fuldt ud op til alle miljø- og isoleringskrav.

EKSEMPELVÆRDI
Begge bygninger er klassificeret som særlig bevaringsværdig – klasse 3 – med høj bevaringsværdi, og projektet er et eksempel på, hvordan det gennem renovering er muligt at udvikle bevaringsværdigt byggeri, så bygninger kan få nyt liv og leve op til nutidens krav til brug og miljø uden at gå på kompromis med kulturarv og ydre fremtoning.

SAMARBEJDE
Ved projektets start var omfanget af forureningen ikke kendt, og projektets omfang og kompleksitet er derfor vokset betydeligt gennem processen. Gennemførelsen af projektet har derfor krævet særdeles tæt og omfattende samarbejde mellem alle involverede parter – herunder bygherre, myndigheder, rådgivere og brugere.

BRUGSKVALITET
De to bygninger havde ikke været vedligeholdt siden deres opførelse i 1934 og fremstod begge totalt nedslidte og nærmest ubrugelige. Med renoveringen er begge bygninger nu fuldt funktionsdygtige, og omdannelsen har endvidere muliggjort nye former for brug.

BIDRAG TIL OMGIVELSER
Bygningerne er kategoriseret som bevaringsværdige og trods en totalrenovering er udtryk og arkitektoniske kvaliteter bevaret i en sådan grad, at bygningernes ydre nu fremstår som ved opførelsen i 1934.

ØKONOMI OG VÆRDIFORØGELSE
Renoveringen har medført betydelig forbedring af de to bygningers indeklima og minimeret udgifterne til drift og opvarmning. Endvidere er de to gymnastiksale blevet tilpasset flere former for brug og har dermed fået højere værdi for skolen.

ENERGIKRAV OG BÆREDYGTIGHED
Grundet omfattende forurening med tungmetaller og PCB har renoveringen stillet store krav til arbejdets udførelse, og projektet er et eksempel på, hvordan byggerier med omfattende udfordringer i forhold til miljøskadelige stoffer kan renoveres og bevares. Stort set alle indvendige overflader var forurenede med tungmetaller og PCB, krybekældere var forurenede med asbest og den udvendige facadebeklædning var ligeledes asbestholdig. Alle indvendige overflader måtte derfor skiftes, og krybekældre blotlægges og renses. Udvendig bølgeeternitbeklædning af asbestcement måtte ligeledes skiftes.

UDFØRELSESKVALITET
Projektet er udført med stor respekt for de oprindelige bygninger og den håndværksmæssige kvalitet, de er udført i. De murede facader er nænsomt renoveret, og gamle materialer udskiftet med nye af samme høje kvalitet og udtryk.


…………………………………


RENOVER prisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at anerkende renoveringsprojekter. Prisen blev indstiftet i 2013 og uddeles hvert år i august. Gymnastiksalene på Katrinedals Skole er indstillet i kategorien "Institution". Læs mere om RENOVER prisen her


Læs flere nyheder