Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S (EEK) jf. årsregnskabsloven § 99 b

Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen, idet der henvises hertil via link til hjemmesiden i ledelsesberetningen i årsrapport 2019/20.

Bestyrelsen i EEK har sat et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen på 1 ud af 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af regnskabsåret 2020/2021 - nærmere bestemt inden 30.09.2021. EEK vil realisere måltallet under behørig hensyntagen til firmaets forhold og omverdenen.

Det underrepræsenterede køn i bestyrelsen udgør 0 af de til bestyrelsen generalforsamlingsvalgte medlemmer. Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er således uændret i forhold til regnskabsåret 2018/2019.

Bygge- og anlægsbranchen er fortsat en af de brancher i Danmark, hvor færrest kvinder er beskæftiget - kun ca. 9 % af den samlede arbejdsstyrke er kvinder, hvilket bevirker, at rekrutteringsgrundlaget er spinkelt.

EEK arbejder derfor for at fremme en større kønsdiversitet og en inkluderende kultur, så hele talentmassen kommer i spil til bestyrelsesposter, øvrige ledelsesniveauer og i forhold til den generelle medarbejderstab.

Udviklingen præges i en positiv retning via ligestillingsmæssige tiltag, intern medarbejderudvikling og samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor vi fortæller de gode historier, der forhåbentlig kan inspirere flere kvinder til at vælge byggebranchen.

Rekruttering i EEK understøttes primært af følgende tiltag: 

  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner som DTU, Københavns Erhvervsakademi (censorordninger og deltagelse på åbne hus arrangementer med henblik på rekruttering af kvalificerede kvindelige ingeniør- og konstruktørstuderende).
  • Samarbejder med erhvervsskoler omkring at give elever praksisnære erfaringer og muligheder for at opbygge professionelle netværk allerede på deres grundforløb. Et eksempel er vores deltagelse i virtuel undervisning, hvor elever kan få et tidligt indblik i et fagligt tema f.eks. arbejdsmiljøet på en byggeplads.
  • Kontakt til og dialog med udvalgte netværksgrupper i søgning efter egnede kvindelige ledere.
  • Intern medarbejderudvikling centrerer sig om opkvalificering og et 5- årigt uddannelsesforløb for nyansatte byggepladsingeniører, som skal gøre det attraktivt for kvinder at søge ansættelse hos EEK.

    EEK forventer, at ovenstående tiltag over tid vil resultere i en stigning i andelen af det underrepræsenterede køn.

    EEK’s ”Politik for kønsmæssig sammensætning i EEK A/S” beskriver måltal og de konkrete ligestillingsmæssige tiltag, der skal bidrage til, at EEK kan øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Politikken bliver suppleret af en ligestillingspolitik, der skal fremme lige karrieremuligheder for begge køn.