Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen i Einar Kornerup A/S (EK) jf. årsregnskabsloven § 99 b


Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen, idet der henvises hertil via link til hjemmesiden i ledelsesberetningen i årsrapport 2020/21.

Det underrepræsenterede køn i EK’s bestyrelse udgør 0 af de til bestyrelsen 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Der er således ikke en ligelig kønsfordeling.

Bestyrelsen i EK har sat et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen på 1 ud af 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmere inden udgangen af regnskabsåret 2024/2025 - nærmere bestemt inden den 30.09.2025. EK vil realisere måltallet under behørig hensyntagen til firmaets forhold og omverdenen.

Bygge- og anlægsbranchen er fortsat en af de brancher i Danmark, hvor færrest kvinder er beskæftiget, hvilket bevirker, at rekrutteringsgrundlaget er spinkelt. Rapport fra Byggeri for samfundsvansvar ”Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen” (2021) belyser, at kulturen i branchen påvirker mulighederne for at styrke diversiteten.

EK arbejder derfor for at fastholde en inkluderende kultur, hvor alle - uanset køn - får et langvarigt arbejdsliv præget af respekt og lydhørhed. Det bidrager til, at hele EK’s talentmasse kommer i spil - ikke kun til bestyrelsesposter, men også til øvrige ledelsesniveauer.

Kulturelle forandringer i byggebranchen skabes over tid, deraf også en realistisk målsætning omkring, at stigningen i andelen af det underrepræsenterede køn i EK tager en længere årrække at realisere.

Udviklingen i EK præges af ligestillingsmæssige tiltag, intern medarbejderudvikling og samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor gode fortællinger også skal inspirere kvinder til at vælge EK som arbejdsplads.


Rekruttering i EK understøttes primært af følgende tiltag: 

  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner som DTU, Københavns Erhvervsakademi (censorordninger og deltagelse på karrieredage med henblik på
         rekruttering af kvalificerede kvindelige konstruktørstuderende).

  • Samarbejder med erhvervsskoler omkring at give elever praksisnære erfaringer og muligheder for at opbygge professionelle netværk allerede på deres grundforløb.


    Intern medarbejderudvikling centrerer sig om opkvalificering og et 5- årigt uddannelsesforløb for nyansatte byggeledere.

    EK’s ”Politik for kønsmæssig sammensætning” beskriver måltal og de ligestillingsmæssige tiltag, der skal bidrage til at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Politikken suppleres af en ligestillingspolitik, der fremmer lige karrieremuligheder.