I EK arbejder vi systematisk med at indtænke social ansvarlighed i alle vore forretningsaktiviteter. Hvert regnskabsår indledes således med drøftelser og udvælgelse af kommende CSR-aktiviteter inden for vore udvalgte fokusområder: medarbejderforhold, arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt byggeri, sundhed og samfundsengagement.

Fokusområderne har afsæt i koncernens overordnede strategi og integrerer etiske, sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn i bestræbelserne på at opfylde koncernens idégrundlag til gavn for alle vore interessenter.

Vor ansvarlighed er forankret i vort værdigrundlag. Det består af værdierne: kvalitet, troværdighed og købmandskab, som er grundstenen i koncernens identitet. Værdigrundlaget manifesterer sig i praksis gennem den unikke EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet af virksomhedens grundlægger Einar Kornerup i 1907.

Vi ønsker at give vore medarbejdere en sikker arbejdsplads med meningsfyldte opgaver i et langvarigt samarbejde. Da vi er overbevist om, at værdigrundlaget og vore målsætninger for social ansvarlighed spiller en afgørende rolle heri, har vi fokus på, at disse efterleves af medarbejdere og ledelse. I praksis er det synligt ved, at vi løbende udarbejder dialogbaseret målinger via evalueringer af byggeprojekter og interne opfølgninger af politikker og procedurer.


Vort værdigrundlag sætter i samspil med "Et ordentligt fundament - charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark" rammen for, hvordan vi driver forretning navnlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og socialt ansvar.
 
Tilslutningen til charteret forpligter os til:

 
· at vurdere systematisk, at charteret overholdes i vore byggeprojekter
· at vurdere vore samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar
· at indgå i dialog med vore samarbejdspartnere og interessenter
· at arbejde for bæredygtige løsninger
· at sikre ordentlig ansættelses- og arbejdsforhold
· at udvise uafhængighed og antikorrupt praksis.

Charteret sikrer, at vi også retter et ansvarligt blik på vore samarbejdspartnere og leverandører, med hvem vi indgår i dialog, såfremt vi måtte konstatere forhold, der strider mod charteret.

Vor EKB "EK Betingelser for underentreprenører og leverandører" er et eksempel på, hvorledes charteret internt er integreret i vor forretning. EKB gælder sammen med udbudsmaterialet og er en del af kontraktgrundlaget. Betingelserne gælder for aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og selskaber i Einar Kornerup koncernen.

EKB bidrager således til en samfundsansvarlig byggeproces, idet dokumentet blandt andet stiller krav til vore samarbejdspartnere om at sikre ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold herunder, at love og regler overholdes.

I en længere årrække har en intern aftale vedr. de til enhver tid gældende konkurrenceregler sikret, at EK fortsat overholder gældende konkurrenceregler i alle koncernens byggeaktiviteter. Aftalen, der forpligter relevante medarbejdere til at bekræfte, at de har læst og forstået hæftet "Konkurrenceret i Byggeriet", udgivet af Dansk Byggeri, omhandler konkurrenceregler, der er særligt relevante for byggeriet. Aftalen indeholder alvorlige sanktionsmuligheder.


EK følger i alle aspesker af forretningen regler, gældende lovgivning og overenskomst inden for løn- og ansættelsesforhold.

Vi arbejder ud fra en målsætning om, at den enkelte medarbejder skal være stolt af EK som arbejdsplads. Medarbejderen skal udvikle sig således, at medarbejderens egne ambitioner opfyldes sideløbende med, at arbejdsmarkedets krav kan efterleves. Heri spiller vort værdigrundlag, uddannelsesudvalg og ligestillingspolitik en væsentlig rolle.

Netop ligestillingspolitikken understreger, at karrieremuligheder, herunder at opnå lederstillinger i EK, skal være forankret i kompetencer frem for køn. Det afspejles i EK's rekrutteringsprocesser, der altid sker efter præmissen "den bedst kvalificerede til stillingen".

Ligestillingspolitikken udtrykker gennem to kvalitative måltal EK's målsætning om, at det underrepræsenterede køn skal opleve, at de udnytter deres kompetencer bedst muligt, samt at kompetencer frem for køn er afgørende for tildeling af ledelsesstillinger i koncernen.

Den årlige rapportering om status på EK's måltal er forankret i kvalitative data fra de uddannelses- og udviklingssamtaler, der afholdes årligt i koncernen samt i den lovpligtige APV undersøgelse, som gennemføres hvert 3. år - næste gang i efteråret 2018.

Det er vor klare overbevisning, at EK ånden har andel i, at vi jævnligt med stolthed kan fejre jubilarer i koncernen.

I de seneste år har vi fejret 25 års jubilar nr. 98 og 40 års jubilar nr. 23. I indeværende regnskabsår har vi fejret 50 års jubilar nr. 4: afdelingsbogholder Charlotte Sennenvald, der blev ansat som kontorelev tilbage i 1966.


I EK skaber et godt og trygt arbejdsmiljø høj arbejdsglæde hos vore medarbejdere, hvorfor vi kontinuerligt bestræber os på at skabe de bedste betingelser herfor. Det sker gennem en række arbejdsmiljø- relaterede politikker.

Vor alkohol- og rusmiddelpolitik og arbejdsmiljøpolitik fokuserer på lovgivning, der forbedrer arbejdsmiljø og forebygger ulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser.

Fælles for vore politikker er, at de skal forebygge, at ingen medarbejdere oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse som følge af deres arbejde hos EK. Der auditeres regelmæssigt på, om politikkerne bliver overholdt i koncernen.

I EK er én arbejdsulykke én for meget. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at øge vore medarbejderes viden om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det gør vi med afsæt i gældende lovgivning suppleret med interne initiativer, der har ulykkesforebyggelse som omdrejningspunkt.

Ved at identificere og fokusere på indsatsområder i samspil med vore medarbejdere, blandt andet via uddannelsesforløb og tavlemøder på byggepladser, gør vi arbejdsmiljøarbejdet nærværende og inkluderende. Erfaringen er, at det kan skabe engagement og en fælles forståelse af vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen.

Evaluering af tidligere søsat arbejdsmiljøkampagne med fokus på øjenskader, tunge løft samt lærlinge og nyansatte, har været omdrejningspunkt for vor interne arbejdsmiljøuddannelse i efteråret 2016. I dette regi har vi gennem dialog tilstræbt at skabe de bedste betingelser for at skabe fundamentet for stærk sikkerhedskultur uden arbejdsulykker på vore byggepladser.


I EK er vi bevidste om, at visse byggeaktiviteter kan påvirke miljøet. Derfor rækker vor miljøpolitik ud over lovgivningens krav, ligesom den integrerer charter for samfundsansvar og hensynet til miljøet i alle vore projektløsninger. Vi er således altid parat til at afsætte de nødvendige ressourcer, der allokeres via vores miljøpolitik til gavn for de mennesker, som kan blive berørt af vore aktiviteter såvel som det globale miljø.

Vi arbejder kontinuerligt med at minimere vore affaldsmængder og begrænse vor brug af kemikalier ved at efterleve substitutionsprincippet. En genbrugspapirordning sikrer, at alt vort papiraffald bliver sorteret og genbrugt miljørigtigt.

Vi udarbejder miljøberegninger og indfører tiltag, der kan begrænse miljøbelastningen. En stadig øget digital distribution af udbudsmateriale, anvendelsen af et elektronisk fakturahåndteringssystem og øget brug af e-boks som kommunikationsplatform i ekstern såvel som intern kommunikation bidrager til, at vi har nedgang i papirforbruget.

I forbindelse med udledning af CO2 og strømforbrug iværksætter vi løbende initiativer, der kan nedsætte vort forbrug både i forbindelse med egne byggerier og eksterne ejendomme.

I vor ejendomsadministration integreres hensynet til miljøet i vedlige-holdelsen og driften af vore ejendomme. I indeværende regnskabsår har det på en lang række ejendomme resulteret i udskiftning til energibesparende vinduer og cirkulationspumper, energirenovering af facader samt opsætning af energirigtig LED belysning.

Fra årsskiftet 2016/17 er den strøm, der anvendes på alle vore udlejningsejendomme, udvundet af vindenergi. Det miljøvenlige initiativ bidrager til vor grønne profil med en årlig CO2-reduktion på ca. 91,5 ton.


.. og miljørigtigt byggeri.

EK følger regler og lovgivning inden for vore aktivitetsområder og deltager ikke i opgaver, der fraviger koncernens etiske principper.

Uddannelse og instruktion sikrer, at vore byggeledere har de nødvendige kompetencer til at gennemføre vore byggerier i tråd med intern miljøpolitik, gældende miljølovgivning og evt. krav om bæredygtighedscertificeringer, som rækker ud over normal dansk standard.

Det bevirker, at vi kan være på forkant med miljømæssige krav til byggeri. Det afspejles blandt andet i de af vore byggerier, som opføres efter de endnu ikke implementerede BR2020 krav, eller som opføres efter en række bæredygtighedstiltag. I 2016 er Turbinehuset i Adelgade certificeret til guld efter den danske bæredygtighedsstandard DGNB. Guldmedaljen er tildelt på baggrund af en sammentænkning af løsninger, som understøtter både den miljømæssige, sociale og økonomiske kvalitet i byggeriet. Her kan f.eks. nævnes byggeriets fleksible indretning, anvendelse af lavemitterende materialer, lavenergibyggeri, grønt tag, god totaløkonomi og ikke mindst bygningens muligheder for at skabe sociale fællesskaber.


.. internt, nationalt og globalt

Vi arbejder kontinuerligt på at indføre nye sundhedsfremmende tiltag for vore medarbejdere ud fra en grundtanke om, at sunde og aktive medarbejdere bidrager til høj trivsel. En sundheds- og behandlingsforsikring for vore medarbejdere sikrer hurtig behandling til gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Vi deltager i events som "Vi cykler til arbejde" og "DHL stafet", ligesom der er etableret interne fitnessfaciliteter og tegnet attraktiv fitnessordning for vore medarbejdere.

EK har en lang tradition for at støtte foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt humanitært arbejde. Alle donationer fastslår, at EK's CSR- anskuelse er rodfæstet i et dybfølt ønske om at bidrage til områder, der rækker ud over vort forretningsområde.

Einar Kornerup A/S, Initus A/S, Einar Kornerup Invest A/S og Kornerup Fonden har på lige fod med tidligere år givet økonomisk støtte til en række områder og organisationer, der sigter mod at bekæmpe kræft og give lyspunkter for børn og sygdomsramte familier. Den økonomiske støtte har været centreret mod kræftforskning via et professorat samt donationer til Knæk Cancer-kampagnen 2016, Foreningen Danske Hospitalsklovne, Team Rynkeby og Julemærkefonden.


....engagement

Vi tilstræber at integrere et højt samfundsengagement på vore byggesager. I indeværende regnskabsår har det bl.a. manifesteret sig på Katrinedals Skole, hvor der i byggeperioden har været afsat ressourcer til at inddrage byggeprocessen i skolens undervisning.

Det har betydet etablering af et elevudsigtstårn, hvorfra eleverne har kunne følge byggeriets faser, tilbud om anvendelse af byggeriets fysiske rammer og tegningsmateriale, praktikdage for udvalgte interesserede elever samt tilbud om deltagelse i undervisningen med kvalificeret viden indenfor matematik og fysik.


Vi anser det som en naturlig del af vor forretning at bidrage til uddannelse og beskæftigelse, hvorfor vi uanset konjunkturerne i branchen og graden af økonomisk tilskud fra staten har tradition for at ansætte et højt antal tømrer-, murer- og struktørlærlinge set i forhold til vor samlede arbejdsstyrke.

I indeværende regnskabsår har vi beskæftiget 19 lærlinge, hvilket er en stigning på 4 lærlinge i forhold til forrige regnskabsår. Disse lærlinge, som også indbefatter voksenlærlinge og lærlinge i mesterlære, har således udgjort ca. 10 % af vor håndværkerstab gennem regnskabsåret. Efter endt læretid tilstræber vi at tilbyde vore lærlinge ansættelse.

Sammensætningen af EK's lærlinge skal afspejle diversiteten i samfundet, hvorfor vi også tilstræber at ansætte lærlinge med anden etnisk oprindelse end dansk. En læreplads hos EK A/S skal være lig med et højt fagligt niveau og en mærkbar EK-ånd. Tæt opfølgning i lærlingeudvalget, logbøger, tilknytning af mentorer, faglige arrangementer, ekskursioner og fællesmøder er med til at sikre målsætningen under læretiden.

Afdækningen, om vi lever op til vor målsætninger, sker gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler. Et tiltag, som er taget særdeles godt imod af vore lærlinge.

Vi indgår i et tæt samarbejde med skoler og læreanstalter, ligesom vi deltager aktivt i udvalg om uddannelse og beskæftigelse. Sidst men ikke mindst samarbejder vi i videst muligt omfang med kommuner om praktikpladser og arbejdsprøvninger.